Misty White Dion failed to finish the Boston Marathon on Monday.
Misty White Dion failed to finish the Boston Marathon on Monday. Jason Lee jlee@thesunnews.com
Misty White Dion failed to finish the Boston Marathon on Monday. Jason Lee jlee@thesunnews.com

Misty White Dion stumbles in return to Boston Marathon

April 19, 2016 09:55 PM