Linda Poston, 48.
Linda Poston, 48. Courtesy, Georgetown County Sheriff’s Office
Linda Poston, 48. Courtesy, Georgetown County Sheriff’s Office